صفحه اصلی / هیأت مدیره

هیأت مدیرهنام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

سید ابوالقاسم مظفرزاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

لیسانس مهندسی عمران

21 سال

رضا گوهریان

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

بالای 25 سال

یوسف عارفی

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

بالای 25 سال

پیمان یوسفی

عضو هیئت مدیره

لیسانس مهندسی خط و سازه های ریلی

12 سال

کمی منتظر بمانید...