صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز - تصویر 1

تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز

1395/03/01
ایستگاه مترو

تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری شیراز و حومه

نوع خدمات

طراحی و یکپارچه سازی

مشاور کارفرما

مشارکت رهساز طرح و مهاب قدس

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

400.33

زمان شروع

1395/03/01

درصد پیشرفت

30%


کمی منتظر بمانید...