صفحه اصلی / افراد کلیدی

افراد کلیدی
نام و نام‌خانوادگیسِمتآخرین مدرک تحصیلی


رضا گوهریانرئیس هیأت مدیرهفوق لیسانس «مهندسی عمران» از California State University در سال 1349


صادق طریق‌ازلیمدیرعامل و عضو هیأت مدیره
دکتری «زمین‌شناسی مهندسی» از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393


یوسف عارفیمدیر بخش کنترل کیفیتلیسانس رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه تهران در سال 1342


محمدرضا احمدی صادقیهقائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
فوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1395


پیمان یوسفی مجیرمدیر بخش ریلی و عضو هیأت مدیره
لیسانس «مهندسی راه‌آهن» از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1384


سید علی میرمعینیمدیر بخش ناوگان و تجهیزات متروسیستملیسانس «مهندسی راه‌آهن» از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1386


سید ابوالقاسم مظفرزادهمدیر بخش تحقیق و توسعه
لیسانس «معماری» از دانشگاه امام حسین در سال 1392


روح‌الله صداقتسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری تهران
لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه باهنر کرمان در سال 1382


محمد فروغی
مدیر بخش تونل‌سازی NATM و مدیرپروژهفوق لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384


اسماعیل فصیحی
مدیر بخش تونل‌سازی مکانیزه TBM و مدیرپروژهفوق لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه تهران در سال 1384


پیام هادویمدیر دفتر برنامه‌ریزی و کنترل PMO
فوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه تهران در سال 1395


سید رضا لاهیجیمدیر بخش معماری
لیسانس «معماری» در سال 1385


آرمین مقبلیمدیر بخش سازه و سیویلدانشجوی دکتری «مهندسی عمران - سازه» در دانشگاه گیلان در سال 1392


محمد شفقت‌نیامدیر مالی و اداریلیسانس «حسابداری» در سال 1395


مسعود میرزاییسرپرست نظارت زیرگذر گلوبندک

لیسانس «مهندسی عمران» در سال 1392


حسین
طاهری‌دوست

سرپرست نظارت پایانه آزادگانلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


مهدی
روح الامین
سرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری اصفهانلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


ابراهیم
ولی زاده
مسئول بخش امور پیمان و رسیدگیلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1393


سعید
توکلی
سرپرست نظارت روسازی قطار شهری کرجلیسانس «مهندسی خط و راه آهن» در سال 1386


سعید جودکی

مدیر بخش تاسیسات ناویژهفوق لیسانس «برق قدرت» در سال 1392


آرمان نوینسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری شیراز
فوق لیسانس «معدن استخراج» در سال 1385


کمی منتظر بمانید...