صفحه اصلی / افراد کلیدی

افراد کلیدی
نام و نام‌خانوادگیسِمتآخرین مدرک تحصیلی


رضا گوهریانرئیس هیأت مدیرهفوق لیسانس «مهندسی عمران» از California State University در سال 1349


صادق طریق‌ازلیمدیرعامل و عضو هیأت مدیره
دکتری «زمین‌شناسی مهندسی» از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393


محمدرضا احمدی صادقیهقائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
فوق لیسانس «مدیریت پروژه و مهندسی ساخت» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1395


پیمان یوسفی مجیرمدیر بخش ریلی و عضو هیأت مدیره
لیسانس «مهندسی راه‌آهن» از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1384


روح‌الله صداقتسرپرست نظارت پایانه دولت آباد
لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه باهنر کرمان در سال 1382


اسماعیل فصیحی
مدیر بخش تونل‌سازی مکانیزه TBMفوق لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه تهران در سال 1384


پیام هادویمدیر دفتر برنامه‌ریزی و کنترل PMO
فوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه تهران در سال 1395


یوسف عارفیمدیر بخش کنترل کیفیتلیسانس رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه تهران در سال 1342


سید ابوالقاسم مظفرزاده
مدیر بخش تحقیق و توسعه (R&D)
لیسانس «معماری» از دانشگاه امام حسین در سال 1392


علیرضا امیری رودباریمدیر پروژه‌های تونلسازی مکانیزه (TBM)
فوق لیسانس «معدن استخراج» از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384


آرمین مقبلیمدیر بخش سازه و سیویلدانشجوی دکتری «مهندسی عمران - سازه» در دانشگاه گیلان در سال 1392


محمد شفقت‌نیامدیر مالی و اداریفوق لیسانس «حسابداری» در سال 1400


مسعود میرزاییسرپرست نظارت زیرگذر گلوبندک

لیسانس «مهندسی عمران» در سال 1392


حسین
طاهری‌دوست

سرپرست نظارت پایانه آزادگانلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


مهدی
روح الامین
سرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری اصفهانلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


امیر رزاقی
مدیر پروژه‌های راه آهنلیسانس «مهندسی عمران - راه و ساختمان» از دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 1374


ابراهیم
ولی زاده
مسئول بخش امور پیمان و رسیدگیلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1393


سعید
توکلی
سرپرست نظارت روسازی قطار شهری کرجلیسانس «مهندسی خط و راه آهن» در سال 1386


سعید جودکی

مدیر بخش تاسیسات ناویژهفوق لیسانس «برق قدرت» در سال 1392


آرمان نوینسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری شیراز
فوق لیسانس «معدن استخراج» در سال 1385


ایمان رحیمیمسئول هماهنگی کارگاه‌های اجراییفوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه گرمسار در سال 1399


روح الله احمدی گورجیسرپرست نظارت در متروی احداث ایستگاه‌‌ میدان نماز اسلامشهرفوق لیسانس«معماری و شهرسازی» از دانشگاه آزاد قزوین در سال 1400


احمدعلی موحدیمدیر پروژه‌های راهسازی

فوق لیسانس «زمین شناسی مهندسی» از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380


احمد میرزاییسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری تهرانفوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1395


بهرام مصلح خرمی
مدیر بخش تخصصی راه و سیویلفوق لیسانس «مهندسی عمران - راه و ترابری» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384


سعیدرضا امینی
سرپرست نظارت ایستگاه‌ نقش جهان اصفهان
فوق لیسانس «مهندسی عمران - سازه» از دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 1382


نیوشا عباسیمسئول دفتر مدیرعامللیسانس «مهندسی معماری» از دانشگاه فرهنگ و هنر پارس در سال 1398


کمی منتظر بمانید...