صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مدیریت طرح توسعه شمال غربی خط یک متروی تهران
مدیریت طرح توسعه شمال غربی خط یک متروی تهران - تصویر 1

مدیریت طرح توسعه شمال غربی خط یک متروی تهران

1388/08
ایستگاه مترو

مدیریت طرح توسعه شمال غربی خط یک متروی تهران

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

خدمات مدیرطرح

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 28.800

 زمان شروع

 1388/08

 زمان اتمام

 1389/03

 

کمی منتظر بمانید...