صفحه اصلی / افراد کلیدی

افراد کلیدی
نام و نام‌خانوادگیسِمتآخرین مدرک تحصیلی


رضا گوهریانرئیس هیأت مدیرهفوق لیسانس «مهندسی عمران» از California State University در سال 1349


صادق طریق‌ازلیمدیرعامل و عضو هیأت مدیره
دکتری «زمین‌شناسی مهندسی» از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393


محمدرضا احمدی صادقیهقائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
فوق لیسانس «مدیریت پروژه و مهندسی ساخت» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1395


روح‌الله صداقتسرپرست نظارت پایانه دولت آباد
لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه باهنر کرمان در سال 1382


اسماعیل فصیحی
مدیر بخش تونل‌سازی مکانیزه TBMفوق لیسانس «مهندسی معدن» از دانشگاه تهران در سال 1384


پیام هادویمشاور مدیریت پروژه
فوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه تهران در سال 1395


یوسف عارفیمدیر بخش کنترل کیفیتلیسانس رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه تهران در سال 1342


سید ابوالقاسم مظفرزاده
مدیر بخش تحقیق و توسعه (R&D)
لیسانس «معماری» از دانشگاه امام حسین در سال 1392


علیرضا امیری رودباریمدیر پروژه‌های تونلسازی مکانیزه (TBM)
فوق لیسانس «معدن استخراج» از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384


پیمان یوسفی
مشاور عالی ریلیلیسانس «مهندسی خط و ابنیه راه آهن» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1384


محمدرضا هوبخت
مدیر بخش معماری
فوق لیسانس «مهندسی معماری» از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1378


آرمین مقبلیمدیر بخش سازهدانشجوی دکتری «مهندسی عمران - سازه» در دانشگاه گیلان در سال 1392


مسعود میرزاییسرپرست نظارت پایانه شرق

لیسانس «مهندسی عمران» در سال 1392


حسین
طاهری‌دوست

مدیر پروژهلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


ایمان رحیمی
مدیر داخلیفوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه گرمسار در سال 1399


محسن رضایی سراجی
مدیر بخش ریلیفوق لیسانس «مهندسی عمران - خاک و پی» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1382


مهدی استاد علی پور مجرد
مدیر پروژه

فوق لیسانس «مهندسی عمران-راه و ترابری» از دانشگاه پیام نور تهران در سال 1399

لیسانس «مهندسی عمران-نقشه برداری» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1382


مهدی
روح الامین
مدیر پروژهلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1379


امیر رزاقی
مدیر پروژه‌های راه آهنلیسانس «مهندسی عمران - راه و ساختمان» از دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 1374


مهدی زنجانی
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و کنترل PMO
فوق لیسانس «مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها» از دانشگاه پیام نور تهران در سال 1401


ابراهیم
ولی زاده
مسئول بخش امور پیمان و رسیدگیلیسانس «مهندسی عمران» در سال 1393


محمدحسین حمیدی شادمدیر پروژه
فوق لیسانس «مهندسی عمران» از دانشگاه علم و فرهنگ تهران در سال 1390


آرمان نوینسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری شیراز
فوق لیسانس «معدن استخراج» در سال 1385


لیلا گرایلی مقدم 
کارشناس ارشد بخش معماریفوق لیسانس «مهندسی معماری-شهرسازی» از دانشگاه آزاد تهران-مرکز در سال 1389


محمد شفقت نیا
مدیر مالی و اداری
فوق لیسانس «حسابداری» در سال 1400


روح الله احمدی گورجیسرپرست نظارت در متروی احداث ایستگاه‌‌ میدان نماز اسلامشهرفوق لیسانس«معماری و شهرسازی» از دانشگاه آزاد قزوین در سال 1400


امین پهلوانیسرپرست نظارت در پایانه آزادگان
لیسانس «مهندسی خط و سازه ریلی» از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1392


احمد میرزاییسرپرست نظارت ایستگاه‌های قطار شهری تهرانفوق لیسانس «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» از دانشگاه علم و صنعت در سال 1395


بهرام مصلح خرمی
مدیر بخش تخصصی راه و سیویلفوق لیسانس «مهندسی عمران - راه و ترابری» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384


کمی منتظر بمانید...