پروژه‌های جاری خط 2 قطار شهری اصفهان
پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه ایستگاه L2 اصفهان کارفرما سازمان قطار شهری اصفهان و حومه مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: https://ghatarshahri.isfahan.ir/ ایمیل: info.metro@isfahan.ir شماره تماس: 3134358410 0098 شماره قرارداد 96/125 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) روش اجرا ایستگاه زیرزمینی ترکیبی به روش بالا به پایین (Top and Down) شامل : شمع و ریب، ناتم، شمع سکانتی با مهاربند قطری تاریخ شروع 31/05/1396 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         ساختار هندسی مرکزی = سه طبقه زیرزمینی با سقف سه قوسی و عرض 35 متر ·         زیرزمینی ترکیبی بالا به پایین شامل : شمع و ریب گالری های تجهیزاتی در طبقه تیکت هال ، ناتم برای گالری میانی تردد مسافر طبقه تیکت هال، شمع سکانتی با مهاربند قطری برای اجرای طبقات تکنیکال و سکو ·         روباره = 8 متر ·         سازه نگهبان طبقه تیکت هال = شمع و ریب، فریم طاق ·         سازه نگهبان طبقه تکنیکال و سکو = شمع سکانتی دستگاهی به همراه استرات قطری ·         ابعاد حفاری طبقه تیکت هال = 35 متر عرض و 9.25 متر ارتفاع ·         ابعاد حفاری طبقه تکنیکال و سکو = 22.5 متر عرض و 16.30 متر ارتفاع ·         عرض سکو = 7.40 متر ·         دهانه مفید طبقه تکنیکال و سکو = 21 متر ·         تعداد ریب اجرا شده = 110 ·         تعداد شمع مرحله اول اجرا شده = 220 ·         تعداد شمع سکانتی اجرا شده = 452 ·         تعداد استرات مورب استفاده شده = 100 ·         ارتفاع شمع های سکانتی = 16 متر ·         زمین شناسی محدوده = دوره کرتاسه پایین ( Qm )، واحد های رسوبی ·         لیتولوژی و واحد زمین شناسی = خاک دانه ریز با میان لایه ای از خاک ماسه ای دانه درشت چالش ها و محدودیت ها ·          یکی از مهم ترین ریسک های ایستگاه وجود آب زیرزمینی و نحوه مواجه با آن بوده است که به منظور مرتفع نمودن این چالش استفاده از طرح های معماری متداول محدودیت های فراوانی را ایجاد نموده است ·         جانمایی ایستگاه در بافت میراثی و تاریخی 8 بهشت و لزوم اجرای زیرزمینی ایستگاه ·         مواجهه با آب زیرزمینی و عدم امکان پمپاژ به دلیل نزدیکی به آبخوان و تراوایی بالای خاک درشت دانه ·         محدودیت تراز خط به دلیل عبور تونل خط 2 با فاصله 4 متری از زیر تونل خط 1 ·         خصوصیات مکانیکی ضعیف خاک محل احداث ایستگاه ·         عرض 7 متری سکو و دهانه 22 متری طبقه سکو به دلیل تبادلی بودن ایستگاه و پیشبینی تراکم مسافری ·         لزوم رعایت برنامه زمانبدی در روش اجرای ایستگاه و تامین امکان عبور دستگاه حفار تونل از سکوی حفاری شده شرح خدمات انجام شده ·         گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه ·         بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات ·         بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روش های ساخت ·         بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز ·         برنامه ریزی کالبدی ·         تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش ·         مطالعات فاز 2 شامل معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیک ·         نظارت بر نصب و قرائت ابزار دقیق و تحلیل نتایج ابزار دقیق راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         به منظور مواجه با ریسک ژئوتکنیکی ساختگاه مشتمل بر بالا بودن تراز آب زیرزمینی و خاک با خصوصیات، ضعیف، از ترکیب سازه های نگهبان مختلف برای تأمین پایداری ایستگاه در حین اجرا استفاده شده است ·         طراحی ایستگاه زیرزمینی تبادلی در بافت میراثی اصفهان ·         طرح ایستگاه به صورت سه طبقه و تجمیع سازه های جنبی با هسته مرکزی ضمن در نظر داشتن اجرای یکپارچه ایستگاه به صورت زیرزمینی ·         مواجهه با آب زیرزمینی با اجرای دیواره آب بند ·         ایجاد امکان اجرای دیواره آب بند با شمع های سکانتی دستگاهی ·         استفاده از ترکیب روش های اجرایی مختلف ·         جانمایی عمده سازه های جانبی در هسته مرکزی آب بند دستاوردها ·         طراحی معماری براساس چالش های روش اجرا و ویژگی های ژئوتکنیکی ساختگاه ·         طراحی توامان معماری، روش اجرا و سازه، روش ساخت ایستگاه به طور هماهنگ با جنبه های معماری همسو می شود و در نهایت منجر به یکپارچگی متقابل و مکمل می شود ·         توسعه و بکارگیری چارچوبی نوآورانه (الگوی طراحی، ایستگاه سه طبقه با پیکربندی سقف سه قوسی) برای ساخت ایستگاه ·         این پروژه موفقیت قابل توجهی در به کارگیری تکنیک شمع سکانتی مهار بندی شده به صورت زیرزمینی به عنوان یک اقدام بسیار کارآمد برای ایجاد دیوارهای آب بند و کنترل موثر آن به دست آورد ·         روش ساخت ایستگاه به ایجاد یک رویکرد معماری منحصر به فرد کمک کرده است، که در آن عناصر معماری به طور یکپارچه با تکنیک اجرا همسو می شوند و در نتیجه یکپارچگی هماهنگ طراحی و اجرا را تضمین می کنند. ·         اجرای موفقیت آمیز چندین نوع روش حفاری و تکنیک های موثر شامل شمع و ریب، تاپ داون، استرات قطریريال شمع سکانتی مهار بندی شده و روش جدید تونلسازی اتریشی. ·         اجرای موفقیت آمیز پروژه و ساخت و ساز ایستگاه L2 با سطح مقطع بزرگتر از ایستگاه های معمولی که نیاز به استفاده از تکنیک های پیشرفته و طراحی های متمایز را ایجاب می کند. ·         اجرای موفقیت آمیز این پروژه ابتکاری در یک بافت تاریخی و زیر آب های زیرزمینی و با در نظر گرفتن نشست های مجاز، با استفاده از ترکیبی از روش های مختلف حفاری، استفاده از شمع های سکانتی مهاربندی شده و استرات قطری محقق شد.

مرداد 1396 ایستگاه مترو
کمی منتظر بمانید...